THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CAO SU THANH LÝ