Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng, Phó phòng

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của hội nghị cán bộ chủ chốt Công ty ngày 18/5/2015; .....

Sáng ngày 25/5/2015, tổ chức cuộc họp công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng, Phó phòng.

Cuộc họp có sự tham dự của đ/c Liêu Văn Hoàng- Bí thư Đảng bộ Công ty, đ/c Phạm Việt Hồng- Phó bí thư Đảng bộ Công ty, Giám đốc Công ty, các đồng chí phó giám đốc Công ty, trưởng – phó phòng ban và toàn thể nhân viên phòng Kỹ thuật, Tổ chức, Kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Tuấn Khanh công bố lý do và đọc quyết định điều động, bổ nhiệm như sau:

  1. Đ/c Nguyễn Trạng, nguyên Giám đốc Nhà máy sữa Củ Chi được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng TCLĐ/TL Công ty.

  2. Đ/c Trần Ngọc Bảo, nguyên Phó phòng Kế hoạch đầu tư bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty.

  3. Đ/c Đặng Văn Lượng, nguyên Phó phòng Kỹ thuật Công ty bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty.

  4. Đ/c Nguyễn Tuấn Khanh, nguyên Trưởng phòng TCLĐ/TL điều động giữ chức vụ Phó phòng TCLĐ/TL Công ty.

  5. Đ/c Hồ Sỹ Nguyên, nguyên nhân viên phòng TCLĐ/TL bổ nhiệm làm Phó phòng TCLĐ/TL.

  6. Đ/c Nguyễn Thanh Thảo, nguyên nhân viên phòng Kế hoạch đầu tư bổ nhiệm làm Phó phòng Kế hoạch đầu tư Công ty.

 

Đ.N.S