Niên yết bán đấu giá tài sản "Cây cao su thanh lý, cây Tràm bông vàng và một số cây khác"

Niên yết bán đấu giá tài sản

Niên yết bán đấu giá tài sản

Đ.N.S