Ngày hội công nhân tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV