Lịch làm việc tuần Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018

 

  TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số: 21/LH-CTBS                               

                                                LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày  21/5/2018 đến ngày 27/5/2018

                        Giờ làm việc:                        - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai 21/5/2018

Sáng

- 7g00: Chào cờ đầu tuần

 

 

-8g00: Họp giao ban

 

 

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối văn phòng công ty

 

-BGĐ; KSV.

- Các Trưởng phòng, Phó phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

-Công đoàn, đoàn thanh niên.

- Công ty

 

 

-Công ty (phòng họp B

Chiều

-14g00: Họp Chi bộ Văn phòng công ty

-Toàn thể Đảng viên Văn phòng công ty

- Công ty (phòng họp B

Thứ ba

22/5/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

-14g00: Họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của Công ty Bò sữa

- Giám đốc;

- Kế toán trưởng

- TCT (phòng khánh tiết)

Thứ tư

23/5/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm

24/5/2018

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

25/5/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy

26/5/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Bùi Thanh Điền

& Đ/c Hà Văn Long

 

- Công ty

 

 

Chiều

Chủ nhật

27/5/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Liêu Văn Hoàng

& Đ/c Trần Văn Điệp

- Công ty

 

 

Chiều