Lịch làm việc tuần Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018

 

               TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT TV                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH                                                                                                          

Số:20/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018

  • Giờ làm việc:            - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai 14/5/2018

Sáng

- 7g00: Chào cờ đầu tuần

 

 

- 7g30: Tập huấn gieo tinh nhân tạo cho đoàn Cán bộ Lào tại trại chăn nuôi

-Toàn thể CB-CNV khối văn phòng công ty

 

-Theo lịch phân công

- Công ty

 

 

-XN An Phú

Chiều

-14g00: Tập huấn gieo tinh nhân tạo cho đoàn Cán bộ Lào tại trại chăn nuôi

-Theo lịch phân công

 

-XN An Phú

Thứ ba

15/5/2018

Sáng

- 7g30: Tập huấn gieo tinh nhân tạo cho đoàn Cán bộ Lào tại trại chăn nuôi

-Theo lịch phân công

-XN An Phú

Chiều

-14g00: Tập huấn gieo tinh nhân tạo cho đoàn Cán bộ Lào tại trại chăn nuôi

-Theo lịch phân công

-XN An Phú

Thứ tư

16/5/2018

Sáng

- 7g30: Tập huấn gieo tinh nhân tạo cho đoàn Cán bộ Lào tại trại chăn nuôi

-Theo lịch phân công

 

-XN An Phú

Chiều

-14g00: Tập huấn gieo tinh nhân tạo cho đoàn Cán bộ Lào tại trại chăn nuôi

-Theo lịch phân công

 

-XN An Phú

Thứ năm

17/5/2018

Sáng

- 7g30: Tập huấn gieo tinh nhân tạo cho đoàn Cán bộ Lào tại trại chăn nuôi

-Theo lịch phân công

 

 

-XN An Phú

Chiều

-14g00: Tập huấn gieo tinh nhân tạo cho đoàn Cán bộ Lào tại trại chăn nuôi

-Theo lịch phân công

 

-XN An Phú

Thứ sáu

18/5//2018

Sáng

- 7g30: Tập huấn gieo tinh nhân tạo cho đoàn Cán bộ Lào tại trại chăn nuôi

-Theo lịch phân công

 

-XN An Phú

Chiều

-14g00: Tập huấn gieo tinh nhân tạo cho đoàn Cán bộ Lào tại trại chăn nuôi

-Theo lịch phân công

 

-XN An Phú

Thứ bảy

19/5/2018

Sáng

-07g30: Dự Ngày hội Công nhân Sagri năm 2018.

 

- Trực cơ quan

 

 

-Theo thư mời

 

 

- Đ/c Bùi Thanh Điền

& Đ/c Hà Văn Long

 

-Tổng công ty

 

 

- Công ty

 

 

Chiều

Chủ nhật

20/5//2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Liêu Văn Hoàng

& Đ/c Trần Văn Điệp

- Công ty

 

 

Chiều