Lịch làm việc tuần từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018

    UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT TV                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 28/LH-CTBS                               

                                                LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

                                   Từ ngày  09/7/2018 đến ngày 15/7/2018

                        Giờ làm việc:                   - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

       - Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai 09/7/2018

Sáng

- 7g00: Chào cờ đầu tuần

-Toàn thể CB-CNV khối văn phòng công ty

- Công ty

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba 10/7/2018

Sáng

-8g00: Làm việc với phòng Kế hoạch Đầu tư về sử dụng đất thu hồi

-Giám đốc;

-Phòng KHĐT

-Công ty

Chiều

 

 

 

Thứ tư

11/7/2018

Sáng

-8g00: Họp chuyên đề chăn nuôi

-BGĐ;

-Trưởng các phòng; đ/c Sỹ Nguyên;

-BGĐ Xn An Phú;

- Trại trưởng, kỹ thuật các trại chăn nuôi.

-Công ty (phòng họp B)

Chiều

 

 

 

Thứ năm

12/7/2018

Sáng

-8g00: Làm việc với phòng Kế hoạch Đầu tư, Nông trường Phạm Văn Cội, xí nghiệp Cây trồng Phú Mỹ về khoán cao su ngoài.

 

-9g00: Làm việc với Khoa thực phẩm ĐH công nghiệp về nghiên cứu xử lý chế biến bưởi non, bưởi rụng

-Giám đốc;

-Trưởng phòng KHĐT;

-Giám đốc Xn CTPM;

-Giám đốc NT PVC;

 

- Đ/c Hưng

 

-Công ty

 

 

 

- ĐH công nghiệp.

Chiều

 

 

 

Thứ sáu

13/7/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy

14/7/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Bùi Thanh Điền

& Đ/c Hà Văn Long

 

- Công ty

 

 

Chiều

Chủ nhật

15/7/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Liêu Văn Hoàng

& Đ/c Trần Văn Điệp

- Công ty

 

 

Chiều