Hội thi tìm hiểu "tự hào 40 năm Thành phố mang tên Bác"