Đăng ký danh hiệu thi đua 2016 theo mẫu hướng dẫn của TCT

Hướng dẫn.doc

Biểu mẫu 1 (Đky cá nhân).doc

Biểu mẫu 2 (Đky Tập thể Tiên tiến).doc

Biểu mẫu 3 (Đky Tập thể Xuất sắc).doc

Biểu mẫu 4 (Tổng hợp).xls

Các đơn vị Đăng ký lưu 01 bản và gửi bản chính về Phòng TC-HC Công ty trước ngày 10/7/2016.